Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη Μουσική Ακαδημία “Ειρμός”…

Σχόλια 0
10/09/2014
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη Μουσική Ακαδημία “Ειρμός”…

Και φέτος συνεχίζεται το Πρόγραμμα Μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής στην Κατακόμβη,

από την Ακαδημία Μουσικής Ειρμός:

Δευτέρα 18:45 και 19:30 (δύο τμήματα).
Γίνονται δεκτοί μαθητές και μαθήτριες από 4 ετών και άνω.

Πληροφορίες – εγγραφές στα τηλ 6974 906 507 και 2310 652 866

 2014 ΑΦΙΣΑ 2

Ἡ Διδασκαλία τῆς Μουσικῆς

στὴν Ἀκαδημία Μουσικῆς “Εἱρμὸς”


Ἡ Ἀκαδημία Μουσικῆς “Εἱρμὸς”, στὸ πλαίσιο ὑλοποίησης τοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος «Διδασκαλία τῆς Βυζαντινῆς καὶ Δημοτικῆς Μουσικῆς σὲ μαθητὲς τῆς Α/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης», συστήνει Νεανικὴ καὶ Παιδικὴ Χορῳδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Πρόκειται γιὰ ἕνα Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ἐξελίσσεται στὴ Θεσσαλονίκη καὶ λειτουργεῖ γιὰ τέταρτη χρονιὰ, ἐνῶ δραστηριοποιεῖται σὲ ἕξι περιοχὲς τῆς πόλης.

Ἡ δημιουργία τῆς Νεανικῆς καὶ Παιδικῆς Βυζαντινῆς Χορῳδίας πρόκειται νὰ ὠφελήσει γνωσιολογικὰ καὶ πνευματικὰ τὰ παιδιὰ τῆς πόλης καὶ νὰ συμβάλει στὴν ἀνάδειξη καὶ προαγωγὴ τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παραδόσεώς μας, μὲ βάση τὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση, τὴν ἱστορικὴ ἐξακρίβωση καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ προέκταση στὴν Δημοτικὴ Μουσικὴ.

Ἡ ἐν λόγῳ Χορῳδία, ἰδιαίτερα στὶς ἡλικίες ποὺ ἀπευθύνεται ἡ Ἀκαδημία Μουσικῆς Εἱρμὸς (από 4 ἐτῶν), ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὴ καὶ πανελλήνια πρωτοπορία καὶ μοναδικότητα. Δηλαδὴ, οἱ σπουδαστὲς τῆς Ἀκαδημίας μας καὶ συμμετέχοντες χορῳδοί μας πρωτοποροῦν!

Χάρη στὴν πρωτότυπη διδασκαλία ποὺ ἐφαρμόζεται, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης παιδαγωγικῆς καὶ τῆς παιδαγωγικῆς τῆς μουσικῆς, ἀκολουθῶντας παράλληλα τὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδας μας, οἱ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες καὶ οἱ διδακτικὲς ἐνότητες κατανέμονται σὲ διάφορα ἐπίπεδα, μέσω τῶν ὁποίων οἱ μαθητὲς διδάσκονται νὰ ἑρμηνεύουν τὴ μουσικὴ ὅπως τὰ βρέφη τὴ μητρικὴ γλῶσσα. Παράλληλα, μαθαίνουν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν Παραδοσιακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ, ἕνα ξεχωριστὸ μουσικὸ σύστημα, οἱ ρίζες τοῦ ὁποίου βρίσκονται στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα.

Μέσω αὐτῆς τῆς πολυεπίπεδης διδασκαλίας ἡ Μουσικὴ γίνεται βίωμα στὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ τοῦ παιδιοῦ καὶ ζεῖ μέσα του. Συνεπῶς, μεγαλώνοντας ὁ μαθητὴς κατέχει ἰσχυρὰ τὴ Μουσικὴ, καὶ δὴ τὴν Παραδοσιακὴ καὶ κυρίως τὴ λόγια ἐκφρασή της, τὴν Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ.

Οἱ μαθητὲς τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς Εἱρμὸς διδάσκονται τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν ὀμορφότερη ἔκφανσή της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βελτιώνονται στὴν ἔκφραση, τὴν ἄρθρωση, τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν ὀρθοφωνία, ζητήματα ποὺ τοὺς εἶναι χρήσιμα καὶ στὸ σχολεῖο. Επιπλέον, τὰ παιδιά μας μέσω τῆς συστηματικῆς ἐνασχόλησής τους καὶ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἐνισχύουν τὴν προσωπικὴ, τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐκπαιδευτική τους ἀνάπτυξη καὶ ἰσχυροποιοῦνται ὡς ἄνθρωποι στὴν πιὸ σημαντικὴ χρονικὴ στιγμὴ τῆς ζωῆς τους, καθῶς δημιουργοῦν χαρακτῆρα καὶ ἀποκτοῦν προσωπικότητα τῶρα!

Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἀκολουθήσουν ὅλοι οἱ ἀπόφοιτοί μας «ἐπαγγελματικὰ», στὸ μέλλον, τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ἢ τὸ Παραδοσιακὸ Τραγοῦδι, μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὰ τελούμενα τῆς Ἐκκλησίας πιὸ ἐνεργὰ, νὰ γνωρίσουν τὴν ὑμνολογία, τὴν τυπικὴ διάταξη, τὴ Λατρεία γενικότερα. Μποροῦν νὰ γνωρίσουν τοὺς ἤχους, τὰ βήματα καὶ τὶς μελῳδίες τοῦ Τόπου μας.

Οἱ ἀπόφοιτοί μας ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ λάβουν Πτυχίο ἢ καὶ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸ Κράτος, μὲ ὅλα τὰ ὀφέλη ποὺ προσφέρει ἕνα Πτυχίο ἢ Δίπλωμα Μουσικῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ στὰ τμήματά μας εἶναι εὐπρόσδεκτοι μαθητὲς καὶ μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, ἀγόρια καὶ κορίτσια!

Στὰ τμήματα τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς Εἱρμὸς συνδυάζονται ἡ γνώση καὶ ἡ διασκέδαση μὲ τὴ χρήση ψηφιακῶν μέσων καὶ τὴ συγκρότηση βιωματικῶν ἐργαστηρίων· γνωσιολογικὰ παιχνίδια καὶ ἀσκήσεις μὲ τὴν τεχνολογία καὶ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες.

Μέσω τῆς συμμετοχῆς στὸ Ἐρευνητικὸ Πρόγραμμα καὶ στὴ Νεανικὴ καὶ Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορῳδία Εἱρμὸς, παρουσιάζεται ἡ εὐκαιρία ἐκμάθησης τῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, τῆς ἐπικοινωνίας καὶ κοινωνικοποίησης τῶν παιδιῶν, τῆς ὁμαδικότητας, τῆς ψυχαγωγίας, τῆς διασκέδασης, τῆς δημιουργικότητας καὶ τῆς έν Χριστῷ διδασκαλίας, ἀπέναντι σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀτομικισμὸ, ἐγωκεντρισμὸ, ἀποξένωση…

Οἱ ἐγγραφὲς ἔχουν ξεκινήσει και γίνονται δεκτοὶ μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο, τὴν Α΄ Δημοτικοῦ ἕως καὶ Γ΄ Γυμνασίου.

Μὲ τὴ δική μας Ἐπιστημονικὴ Παιδαγωγικὴ Μέθοδο ἐπιτυγχάνεται ἡ Ἐκμαίευση τῆς γνώσης μέσω τῆς χαρᾶς.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Μπορείτε να γράψετε κάποιο σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί . Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.